BEVEZETÉS A KERESZTÉNY ÉLETBE

 

Kattintson a kívánt alcímre:

1. HIT ÉS AZ IGAZ ÖKUMENIZMUS A VÉGIDŐBEN

2. A TÖRVÉNY ÉS A HIT ELLENTÉTBEN ÁLLNAK?

3. AZ IGAZSÁG MEGÉLÉSE A SZERETETEN KERESZTÜL

4. GYŐZD LE A FÉLELMEDET, MERD ISTENNEK ADNI MAGAD!

5. Valóban átéltük már Isten jelenlétét az életünkben?

 

1. HIT ÉS AZ IGAZ ÖKUMENIZMUS A VÉGIDŐBEN

 

a. Hiszünk Egy, Szent, Apostoli és Katolikus (=Egyetemes) Egyházban (Ef 4,5), amely nem lehet több egyetlen Egyháznál. Csakis így valósulhat meg a Kereszténység lényege.

 

Egy és Szent: alapítója Szent – Jézus adta nekünk ezt az Egyetlen Egyházat;

Apostoli: alapjai az apostolok.

Katolikus, azaz egyetemes.

 

Hiszünk az igaz ökumenizmusban, azaz a Szentlélek ökumenizmusában, amely elhívja a végidő Apostolait, hogy egyesítsék az igaz hívőket (lásd „Az idők tanúja” c. könyvben)

 

b. A Megmaradtak Egyházának hite és reménysége

Arról a hitről beszélünk,amelya remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1). Ez egy olyan hit, amely nagy hangsúlyt fektet a reménységre, és természetesen olyan, amely a szeretetben munkálkodik (Jak 2,14-től).

 

A reménység tárgya a Bibliában.

A hit birtokosa Isten Népe: „Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek” (Kol 1,27). „Mert üdvösségünk reménységre szól” (Róm 8,24)

 

Az Isten ígéretére adott hittel és bizalommal teli válasz

Mi keresztények bírjuk a megszabadítás ígéretét, amelyet az általunk követett Krisztus biztosít (lásd Kol 1,25-27 és Ef 1,3-14). A Belé és a Szövetségbe vetett hit és a bizalom az egyetlen helyes válasz. A Szövetség, amiről itt szó van az az, amely egy Megújított Szövetség, és a Megmaradtak Egyházában és azon keresztül lép életbe.

 

Remény és állandó megtérés

A keresztény remény lehetővé teszi számunkra, hogy megmaradjunk abban az egészséges egyensúlyban, amely a „már készen vagyok” és a „még nem teljesen” között található. Ez az az átmenet, amelyet a „Szentek legyetek, mert én szent vagyok” (Pét 1,15-től) tanítás felé haladva, a mi folyamatos, küzdelmes gyógyulásunk során élünk meg.

Az állandó megtérés reménye nem egy magától lezajló esemény, sokkal inkább egy folyamatos növekvés, az által, hogy hálásan elfogadjuk Isten kegyelmét, és együttműködünk vele újra és újra, mindennapos döntéseinkben.

 

A keresztény reménység.

Az áldott reménység

Amikor mi, keresztények reménységről beszélünk, Isten kegyelmére gondolunk, aki mindent nekünk ad – Magát adja nekünk a teremtő, megváltó hitben. A reménységet mint egy soha véget nem érő ünnepet élünk meg, míg el nem érjük az Örök Ünnepet – amikor majd „szemtől szembe” találkozunk Vele (1 Kor 13,12)

Minél több bátorságunk van (Istennel járva) rábízni magunkat az Istennel való életre és a hozzá való elhivatottságra, annál inkább képesek leszünk elfogadni korlátainkat – mindig marad egy bizonyos mértékű (egészséges) bizonytalanság bennünk, de a Végső Szent Bizonyosság keretein belül (v.ö. 2 Kor 6,18), amelyet Isten biztosít mindenkinek, aki Őt szereti.

Minden egyes imában, amelyben szív, hála, könyörgés, közbenjárás van, életet és reménységet találunk.

 

Az egységes reménység

Anélkül, hogy radikálisan meg ne térnénk a remény egységére és az egység reményére, nem élhetünk teremtő szabadságban és hitben (Ef 4,3-6).

A keresztény reménység a Szövetség egyik kifejezése. Azé a Szövetségé, amelyet Isten megújított az Ő népével – amelynek eredménye a Megmaradtak Egyháza. Isten igaz marad az Ő Szövetségéhez, és mindenkit hív, hogy legyen hű a Szövetséghez – Krisztus Egyházának a reménysége abszolút, azaz nem relatív és nem is individualista.

Az összetartás a közös vágyakozás egyik kifejezése (minden tag vágyakozása és küzdelme Jézus megújhodott, megfiatalodott Teste iránt) az iránt az egység iránt, amelyben mindannyian Isten és egymás partnerei vagyunk.

 

A bátor reménység – reménység a szenvedésben

A keresztény reménység bátorság az életre, bátorság a növekedésre, valamint hogy a bizonytalanságok közepette is közös felelősséget viseljünk. Ez csak úgy lehetséges, ha hittel fordulunk Krisztus feltámadása felé – ami egyben ígéret a mi feltámadásunkra. Ez a reménység egyrészről kegyelem, másrészről folytonos együttműködést is jelent ezzel az ajándékkal.

Milyen együttműködésről beszélünk? „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.” (Mt 16,24) Mindennapi „keresztünket” viselve növekedünk reménységünkben, megtanuljuk szenvedésünk jelentését. Elmélyül együttérzésünk azokkal, akik üldöztetnek, így képesek leszünk melléjük állni és támogatni azokat, akik kevesebb erőt kaptak, mint mi. A más helyett viselt szenvedés és a mással együtt való szenvedés elkerülhetetlen (lásd Kol 1,20)

A legnagyobb keresztény szabadság nem csupán az élet és remény iránti bátorságunkban nyilvánul meg, hanem az is szükségszerű, hogy megtaláljuk önmagunkat a szenvedés közepette is – nemcsak a „kereszt” ellenére, de miatta is.

Azok, akik elfogadják saját fejlesztő megtisztulásuk szükségességét, meglátják az abban rejlő lehetőséget saját szabadságuk kiterjesztésére.

 

d. A remény, amelyet élvezhetünk

-  a remény, amelyet hálával, ajándékként fogadunk;

- a remény, amelyet együtt bírunk, és amely egyesít minket;

- a remény, amely képessé tesz minket arra, hogy elfogadjuk a mindennapi keresztünk misztériumát – a remény segít felfedezni a Feltámadott belső erejét. Ez a remény mindig élvezetes remény (lásd Fil 3,8.14; 4,7; Kol 1,24; Gal 5,22)

 

e. „várjuk a mi boldog reménységünket” (Tit 2,13)

 „Az áldott reménység” minden Keresztény számára Jézus Krisztus dicsőséges visszatérése. Ez a remény nem hagyja, hogy hiába reménykedjünk! Azok számára, akik az Ő visszatérésekor életben lesznek, ez a remény azt jelenti, hogy elragadtatnak a mennyországba (lásd Thessz 4,17)

 

3. A keresztény remény és felelősség a világért.

A világ felkészítése Krisztus visszatérésére (lásd Az idők tanúja c. könyv)

 

4. A remény szentséges természete és a remény szentsége

Krisztus a Remény Szentsége!

Az Egyház a remény szentsége – Krisztusban lévén, az Egyház alapvető szentsége az Istenben és egymásban való egységünknek.

 

A reménység hét kiemelt jele – a hét szentség kijelölése – azért van, hogy segítsen a keresztényeknek azzá lenni, akik, azaz a remény jele a világ számára. A reménynek tehát szentséges természete van.

 

5. Az emberi test, mint a reménység jele

Lásd Kor 15,12-től. 35-től. 54; Fil 3,21; 2Kor 4,10; Róm 8,21-23.

 

6. A remény elleni vétkek:

kétségbeesés

önteltség

függőség rabságában lenni

 

Az az ember, aki buzgóbban keresi biztonságát, mint a megváltást, a múltba kapaszkodik, és nem cselekszik felelősségteljesen.

 

2. A TÖRVÉNY ÉS A HIT ELLENTÉTBEN ÁLLNAK?

Szabályok, parancsolatok, törvények

 

Normatív etika

 

Hatalmas a különbség egy olyan morális szabályrendszer, amely azt mondja „ezt kell tenned” vagy „ezt tilos megtenned” és egy olyan között, amelyre a „szeretnénk befogadni életünkbe az Evangéliumot” alapelv (axióma) jellemző.

 

A kreatív szabadság és hit szabályzó szerepe

A legnagyobb ajándék, amely a nekünk embereknek adományozott isteni szabadságból ered, az Isten szeretete, és a képesség, hogy ezt a szeretetet tovább tudjuk adni másoknak. A szeretet elsősorban ajándék, amelyben Isten Önmagát osztja meg velünk. De ez az ajándék kötődik egyfajta „normához”, mégpedig hogy csak annyit élvezhetünk ebből a szeretetből, amilyen részben tudunk saját akaratunkból kreatívan, hálával, odaadóan együttműködni Istennel. Ez a mindent átfogó „norma” vagy „szabályrendszer” több aspektusra bontható le. Ezt akkor vesszük észre, ha megértjük Krisztus ajándékát, amit ingyen adott, mégpedig hogy követhetjük az Ő példáját és tanítását az élet minden területén.

 

b. „A teljesíthetetlen morális ideál”

A szeretet, amelyet Jézus megélt és közvetített felénk – az apostolok életén keresztül is – az Őt követőnek kétféle normarendszert állít fel, amelyek természetesen nem függetlenek egymástól:

 

1) A „határparancsolatok” (tiltások és beteljesítendő parancsolatok), azaz a minimum ahhoz, hogy a szeretet kötelékében maradjunk;

2) A „célparancsolatok”, amelyek „teljesíthetetlen ideálok”, de törekednünk kell rájuk. Ezek azok, amelyeket Jézus hegyi beszédében látunk (Máté 5,1-48), valamint az összegző kijelentésében: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Ján 15,12).

 

A törvény azért adatott, hogy kegyelmet keressünk, és a kegyelem azért adatott, hogy a törvény beteljesedjék

 

c. Közös felelősségvállalás és engedelmesség

Lásd Róm 13,3-6, és Ap Csel 4,19

 

d. A Szövetség erkölcse és az egyházi törvény

Mint már korábban említettük, az Isten nem rabszolgákat akar, hanem meggyőződésből való barátokat. Ezért Jézus azt mondja el, amit hallott (kapott) az Atyától (Ján 15,15). Az Ő törvénye a Szövetség ajándékában gyökerezik, amely nem csak azt hangsúlyozza, hogy felelősséggel tartozunk Isten felé, de azt is, hogy kölcsönös felelősséggel tartozunk egymásért is.

A Krisztus által alapított Egyház azt a küldetést kapta, hogy minden nemzetet Őhozzá vezessen az Evangélium hirdetésével. Az Evangélium meggyőzi az embert az igazságról, amelyet megélhetünk és meg kell, hogy éljünk az Örömhír szerint. Az Egyház törvényei, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a Mestertől származnak, mind arra hivatottak, hogy segítsenek a hívőnek megtalálni a szívében rejlő törvényt (Róm 2,15), s hogy segítsék útját a tökéletesség felé, hogy Krisztushoz hasonlóvá válhasson. Az Egyház joga és egyben kötelessége, hogy felkészítse gyermekeit a találkozásra Istennel!

 

3. AZ IGAZSÁG MEGÉLÉSE A SZERETETEN KERESZTÜL

 

„Isten szeretet” (1 Ján 4,8). Ez az az igazság, amelyből minden emberi szabadság ered, és amelyhez szabadságunk kapcsolódik.

 

1. Krisztus igazsága a szeretetben mutatkozik meg.

a. Az isteni és az emberi szeretet

A teremtés szeretet, mert Isten a Teremtő maga a szeretet. Az ember nem találhat jelentősebb célt, mint hogy részesüljön az Ő szeretetéből. Az ember és  az emberi közösség legjobb formájában Isten szeretetét kell, hogy megmutassa, hiszen Ő azért teremtette az embert, hogy szeretete tükröződjék benne.

Azáltal, hogy Jézusban megtestesült Isten Igéje, a szeretet a történelem emberi dimenziójában valósult meg, és annak legtisztább, legmélyebb értelmét kapta meg.

Jézus azt mondja, hogy az isteni szeretet történelme, amely Benne érte el csúcspontját, a tanítványokon keresztül folytatódik (ld. Ján 17,26).

 

b. A szeretet szövetsége

A szeretet szövetsége Krisztussal való egyesülésünkben válik valóra. Ő a szövetség Közvetítője (ld. Ján 17,20-23; Fil 2,1-5) a Szentlélek erejével (ld. Róm 5,3-5; 15,30; Fil 2,1; Ef 3-4).

 

c. Egység Isten szeretetében, a felebarátok és önmagunk szeretetében

Ugyanazon szeretetben szeretjük Istent (Önmagáért), felebarátunkat és magunkat (az Isten kedvéért).

Ha igaz szeretettel szeretjük testvéreinket, akkor Istenben szeretjük őket. Ebből következik, hogy a két parancsolat (ld Mt 22,37-40; Mk 12,28-31) nem választható külön.

A Biblia arra tanít, hogy nem beszélhetünk igazi énről, amely képes megosztani magát másokkal – „egymásért és egymással” –, hacsak nem találja önmaga kiteljesedését abban, hogy megnyílik a szeretetre, valamint mások szeretetének befogadására. Ezt a szeretetet szóval és tettekkel viszonozzuk. „Szeresd felebarátodat mint magadat” (Mt 19,19; Mk 12,31; Róm 13,9; Levit 19,18)

Ahogy felebarátunk szeretete és önmagunk szeretete összetartozik, úgy tartozik össze Isten szeretete és önmagunk szeretete. Csak akik igazából szeretik magukat, szeretik magukat Isten kedvéért – hiszen ahhoz, hogy magunkat igazán tudjuk szeretni, Istent kell szeretnünk.

Imaéletünk ezt a szeretetháromszöget kell, hogy tükrözze. Az ima témája a szeretet kölcsönös adása és fogadása, dicsérete és imádata. Minden benne kell, hogy legyen az imában oly módon, hogy az mindent áthasson.

 

d. A szeretet tulajdonságai

Lásd 1Kor 13; Mt 5,48; Lk 6,36; Ján 15,12.

 

2. Szeretet a szentek közösségében

a. Szeretet a barátságban

Jézus barátainak nevezi tanítványait (Ján 15,13-től). A barátság egy szabad döntésen alapuló kapcsolat – a barát egy kiválasztott. A barátság magába foglalja a tiszteletet, és azt jelenti, hogy örömet találunk az együttlétben.

 

b. A mindent felölelő szeretet

Anélkül, hogy képesek lennénk baráti szeretetet adni és elfogadni, nem lehetséges az egyetemes szeretet elérése.

 

c. Érosz és a barátság

Éroszban található az a mély nyitottság, valamint az a mély vágy, amely képessé tesz bennünket arra, hogy elfogadjuk az Istentől meg nem érdemelten kapott szeretetet, és embertársaink szeretetét. Érosz, a szeretetéhség, szeretetadásra vágyik, azaz Agapéra.

 

d. Érosz és Agapé

Agapé képviseli a szeretet legmagasabb fokát. Ez Isten szeretetének abszolút, ingyen és meg nem érdemelten kapott ajándéka. Emiatt dicsérjük Őt a bennünk levő Érosz-szeretetért; a szeretet bármely foka még inkább képessé tesz minket az Agapé-szeretet befogadására. A Jézussal fenntartott Agapé-barátságon keresztül a tanítvány megtanul barátságban lenni a Test többi tagjával -- barátságban, amely az adáson és elfogadáson alapul.

 

e. Az ellenség szeretete

Szeretetünk valódiságának próbája a szegények, valamint az ellenség szeretete (Mt 18,21-től; Példabeszédek 25,21-től). Az ellenség szeretetét könyörületesség jellemzi, így ez egy igen hathatós formája a szeretetnek, ahogy az a következő idézetekből is kiderül: Róm 12,20; Mt 5,43-tól; 1Kor 13-tól.

 

3. Szeretet a megváltás szolgálatában

a. Felhívás mindenkinek

Krisztus azért jött, hogy az Atya szeretetét láthatóvá tegye - az Atya és Krisztus szeretete hazahívja az embert az Atya Házába. Az Egyház arra hivatva jött létre, hogy a hazahívást állandósítsa az emberek között.

A tanítvány felszabadítása a szentségbe alapvetően a felhívás a tökéletes szeretetre - az evangélium hirdetésének vágya a tanítvány szeretetének (Isten felé- akinek szeretetét hirdetni kell; és az embertársak felé - aki megmentésre vár ezen szereteten keresztül) alapvető próbája. „Mert a Krisztus szeretete szorongat minket” (2Kor 5,14). Aki szereti az Urat, azt szeretné, ha mindenki dicsőítené Őt, és aki szereti az ő felebarátját, meg akarja azt menteni – minden apostoli tevékenység ebből a szeretetből ered és innen kapja életerejét.

Az Egyház apostoli:

- a tizenkét apostolon alapszik;

- vissza kell térnie a Krisztus által választott tizenkét alappillérhez;

- teljes mértékben az apostoli munkának kell, hogy szentelje magát.

Az apostolok, minden egyházi tisztségviselő, valamint az Egyház minden tagjának feladata az, hogy az evangéliumot hirdessék, mégpedig tisztán a szeretet indíttatásából.

 

b. A szetnségek és a szeretet – az apostoli küldetés

Az Egyház a szentségeken keresztül ünnepli szeretetbeli egységét Krisztussal, aki minden szentség és a megváltás forrása. A szentségek (különös tekintettel a Szent Úrvacsorára) az apostolság forrásai, minthogy ezek Maga Krisztus láthatatlan szeretetének látható megnyilvánulásai.

 

c. A törődés alapvető formái, amelyek a megmentést szolgálják

Az ima és a szenvedés apostolsága (lsd 1Tim 2,1-4; 2Kor 4,10; Kol 1,24; 2Tim 2,10; Mt 10,38; 16,24; Mk 10,21; 1Kor 1,17-től)

Misszionárius törekvés...

A jó példa apostolsága – imáink, szenvedésünk és áldozataink közvetlenül Istenhez szólnak, és Krisztus megváltásán (azaz megváltó mivoltán) keresztül jutnak el embertársainkhoz (lsd Mt 5,48; Lk 6,36; Ján 13,15). Viszont a jó példánk közvetlen indíttatás lehet embertársain számára (Mt 5,16).

 

d. Testvéri bátorítás és vigasztalás (1Tessz 5,14; Gal 6,1)

 

e. Az Egyház hivatalos küldetése (lsd Az idők tanúja c. könyvet, amely a honlapon olvasható).

 

4. A szeretet és az igazságosság

A „mi” viszony és a közösségen belüli viszony

A szeretetnek megvan a maga tere az informális te-én-mi viszonyban, amelyben mindenki közvetlenül elfogadja és szereti a másikat mint egyedi embert. A „mi” viszony tetten érhető Krisztus Testében, a házasságban, barátságban stb.

Ettől eltér a formális „te” viszony, amely a civil közösségben van jelen: a kölcsönös szolgálat, funkciók és hivatalok viszonya. Itt a viszony inkább hivatalos mint személyes – a szeretet itt az igazságosság és rend szintjén jelenik meg. Az intézmének, törvények, szerződések stabilitást és megbízhatóságot adnak   de itt is az egyén kell, hogy a középpontban álljon.

 

5. A szeretet elleni vétkek

a. Az isteni szeretet elleni vétkek

Minden vétek az Isten szeretetének hiányát mutatja. A középszerűség és gyenge elhivatottság is szemben áll Isten szeretetével. A bocsánatos vétkek „csupán” ideiglenes kisiklások, múló hiányosság Isten szeretésében. Ezzel szemben a halálos bűnök az Istennel való barátság megszakadását jelentik – egyértelműen szembeszegülnek Isten alapvető felhívásával (Fil 3,14; 2Tessz 1,11; 2Tim 1,9; Zsid 3,1).

 

b. A felebarát ellen közvetlenül elkövetett vétkek

A felebaráti szeretet ellen elkövetett vétkek többségét azok a vétkek teszik ki, ahol is a szeretethez szükséges dolgokat elhanyagoljuk. A leg áthatóbbak ezek közül azok, amelyek közvetlenül embertársunk jóléte ellen szegülnek, mint például a gyűlölet, ellnségeskedés, és hasonlók.

 

Felebarátunk elleni ellenségeskedés:

Gyűlölet – háromféle gyűlöletet különböztetünk meg; a bűn megvetését (másokét is beleértve); a személyek, családok, nemzetek elleni gyűlöletet; az úgynevezett diabolikus gyűlöletet, amely mások spirituális jóléte és üdvössége ellen, valamint Isten barátsága ellen irányul.

 

Irigység – mások javainak irigylése, amely diabolikus irigységgé válhat, ha a másik ember Istennel való barátságára irányul.

A gyűlölet és az irigység a konfliktusok, háborúk leggyakoribb oka.

 

Néhány egyéb vétek, amely a felebarátunk üdvösségét célozza.

 

1. Csábítás

A csábítás tudatos kísérlet arra, hogy másokat bűnre késztessünk, legyen az gondolat, vágy vagy tett. Ez történhet bátorítás, tanács, parancs vagy akár szuggesztív tettek útján is. A csábító bűnösségén mit sem valtoztat tettjének sikeressége vagy sikertelensége.

 

2. Mások megbotránkoztatása

Meg kell különböztetnünk az üdvös és a bűnős megbotránkoztatást:

a. Krisztus a „botránykő” (Róm 9,32-től; Luk 2,34; 1Kor 1,22-től).

b. A keresztények és az egyházak súlyosan vétkezhetnek azáltal, hogy középszerűségbe süllyednek, és olyan mértékben alkalmazkodnak a világhoz, hogy megszűnnek botránykövek lenni – Krisztus felhívásához hozzá tartozik, hogy a világot igaz döntésre szólítsuk fel. Az, aki bűnös módon botránkoztat meg másokat, amennyire lehet, helyre kell hoznia tettét imával, konstruktív ráhatással, beismeréssel stb.

 

3. Bűnrészesség

a. Formális bűnrészesség -- mások bűnében való részvétel.

b. Materiális bűnrészesség -- nem szándékos, tudton kívüli együttműködés.

 

4. GYŐZD LE A FÉLELMEDET, MERD ISTENNEK ADNI MAGAD!

1. Masszív ellenállás! Miért?

Két ismert ok:

- Abbéli félelmünk, hogy sérül a másokban rólunk kialakult kép, vagy a kiszolgáltatottságtól, védtelenségtől való félelmünk.

- Nem vagyunk képesek bízni Istenben – „mi fog velem történni, ha hagyom, hogy Isten irányítsa az életemet?”

A félelem és a kishitűség jellemző emberi viselkedésnek tűnik – minden áttörés előtt ellenállást alakítunk ki. Azt is tudjuk, hogy mennyire nehéz feladni egy gondolkodásmódot, hogy egy újat fogadjunk be.

2. Bizalom és kishitűség

Minden előrelépéshez bátorság kell, önbizalom és hit. A kishitűség és a félelem valójában visszalépést jelentenek. Azt is mondhatnánk, hogy a bizalom egyenlő az igennel, a kishitűség pedig a nemmel az életre.

Az ember kezdetben az anyával való kapcsolatában tapasztalja meg a biztonságérzetet, aminek az eredményét jól megfigyelhetjük a kisbabáknál.

Ahogy az anya és az apa kezeli gyermekét, az visszatükröződik abban, ahogyan az megtanulja saját magát kezelni. Ha kérdés nélkül elfogadják őt, akkor gond nélkül el tudja fogadni önmagát. Ha viszont a szeretet hiányába vagy érzelmi gátlásokba, azt fogja hinni önmagáról, hogy nem szerethető, és gondjai lesznek érzelmi fejlődésében. Ha túlzottan kedvében járnak szülei, az is gondot jelenthet később. Amennyiben a bizalom hiányát tapasztalja, ő sem fog bízni sem magában, sem másban. Ha viszont a gyerek szeretettel teli gyerekkort él meg, az egy magabiztos világszemléletet teremt. Az ilyen gyerek nem áll meg, ha elesik. A szülei ösztönzik, és ő újra és újra próbálkozik, hogy egyedül haladjon tovább. Így nő az önbizalma, és az életbe vetett bizalma is.

3. A félelem és a bizalmatlanság eredete

Kiemelnék három viselkedési hibát, amelyek elkövetésével a szülők félelmet és bizalmatlanságot alakíthatnak ki gyermekükben:

A szeretet, figyelem és barátság hiánya.

- Nem olyan jól ismert az a tény, hogy a túl sok figyelem és törődés is gondokat okozhat. Ha a szülő minden akadálytól megpróbálja megmenteni gyermekét, az azt érheti el, hogy gyermeke később nem fogja elhinni magáról, hogy képes elviselni a fájdalmat és csalódást, hiszen nem volt módja kipróbálni magát. Ez a fajta túlgondoskodás frusztrációt és intoleranciát szülhet a gyermekben.

- A káros szülői magatartás harmadik formája az, ha a szülő elsősorban az elért eredményeket ösztönzi és értékeli, például a jó viselkedést, a jó jegyeket az iskolában, az elvárásoknak való megfelelést, az alkalmazkodást stb., fölérendelve ezeket annak, hogy elfogadják a gyereket olyannak, amilyen. A gyerek úgy értelmezi ezt, hogy „ha nem viselkedsz jól, nem is szeretlek.”

Minden egyes gyermeknek szüksége van a szülei elismerésére és értékelésére. Igyekszik megfelelni az elvárásaiknak, jónak lenni, jól tanulni és nem okozni problémákat. Jól tud alkalmazkodni, de ha túl magasak az elvárások, akkor nem felnőtt, hanem egy mániákusan tökéletességre törekvő egyén. Bezárkózik, álarcot húz, és minden áron bebiztosítja magát a hibázás ellen. Ugyanilyen viszonyulást alakít ki magában Isten felé is, amelyet a bizalom hiánya és az önvédő attitűd jellemzi. Az ilyen ember lelki „teljesítménye” tele lesz bizonytalansággal, kétséggel és bizalmatlansággal, és életét a félelem és a szorongás fogja irányítani.

Meg kell különböztetnünk az imént említett félelmet vagy szorongást attól a félelemtől, amelynek valós tárgya van (dolog vagy személy), például félünk sötétben jeges úton vezetni. A fentebb említett szorongásunk viszont az ürességtől vagy nem létezéstől való félelem. Ha nem szeretnek minket, az veszélyt jelent egész létezésünkre.

Mindannyiunk szenved ilyen vagy olyan zavaroktól személyiségfejlődése során. Mindenkinek viselnie kell ezt a terhet, kinek súlyosabbat, kinek kevésbé. Ebből toleranciát kellene tanulnunk: azt, hogy képesek legyünk elfogadni mind a saját, mind mások hibáit. Az egészséges fejlődés során valós bűntudat alakul ki, ha viszont ebben zavar következik be, akkor megjelenik a hamis bűntudat. Annak az embernek, aki félelemben, szorongásban és hamis bűntudatban él, nem elég azt mondani „higgy!” Ez ugyanis tovább fokozná kudarcérzését, hiszen ő igyekszik hinni, de nem tud! Meg kell tapasztalnia a bizalmat, hogy a bizalmatlanság helyébe egyre növekvő (ön)bizalom léphessen

4. Romboljuk le a bizalmatlanság falát

Rengeteg türelemre és bátorságra van szükségünk, hogy a bizalmatlanság negatív hangja elhalkuljon bennünk, és hogy az önvédelmi falak utat engedjenek bizalmunknak. Egy lelki tanácsadó (keresztény mentor) segítséget nyújthat ebben a folyamatban.

5. Bizalmatlanság Isten felé

Mint minden előrelépés esetében, a lépés, amikor is Istennek adjuk magunkat, az bizalmat követel meg tőlünk, és bizonyos kockázatot vállalunk ezzel. Az Istenbe vetett bizalmunk nem magától értetődő. Előfordul, hogy az úgynevezett spirituális „ösztönzés” negatív hatással van ránk, mert Istent nem gyermeki csodálattal képzeljük el, hanem valami hatalmas, uralkodó félelem veszi körül a Róla alkotott képünket.

Tudjuk, hogy minden gyermek a szüleivel kapcsolatos élményei szerint alakítja ki Istenképét. Isten tehát az apa vagy az anya karakterjegyeit viseli magán a gyermek képzeletében. A fenyegető szülők fenyegető Istenképet alakítanak ki a gyermekben. Ha az anya csapongó hangulatú, hogyan is bízhatja magát a gyermek Istenre? Amennyiben az apa eredményeket vár, ahelyett, hogy megbocsátást tanúsítana, az egy hasonló karakterű Istenképhez vezet. Az ilyen Istent jobb elkerülni.

Ideje, hogy újragondoljuk Istenről alkotott képünket, és az „Abbát”, azaz a kb. „drága Aput” v. „papát” (Mt 6,9) (az arám/héber nyelvben „ab”= apa, „abbá-nak a beszélni tanuló gyerekek szólítják apjukat!), valamint a tékozló fiú szerető és megbocsátó apját lássuk Benne! (Lk 15,11-32)

6. Ki tudjuk fejezni érzéseinket?

Sokon közülünk érzelmi éhínségben szenvednek. Az iskolarendszer, de sokszor még az otthoni nevelésünk is leginkább a tudat fejlődésével van elfoglalva. Az érzelmi fejlődést gyakran mellőzzük, hiszen a mai társadalom szerint a funkció és a céljaink elérése az első. Így nem csoda, ha a mi intellektuális emberünk nem lesz nyitott Isten felé, aki önti ránk szeretetét.

Sok korábbi negatív élményünk visszatarthat bennünket abban, hogy érzelmeinket kinyilvánítsuk: „inkább bezárom a szívemet, nehogy megsérüljek” vagy „az érzések védtelenné tesznek” vagy „ki ne mutasd, mit érzel!” Mindezek a tapasztalatok feszültséget okoznak, ami a félelem jele, és amely önvédelemre, ellenállásra ösztönöz minket.

Itt meg kell kérdeznünk, hogy vajon mi segíthet legyőzni ellenállásunkat és bizalmatlanságunkat, hogy megtanuljunk nyitni Isten felé?

Ha le akarjuk győzni gátlásainkat, először fel kell ismernünk azokat! Ezért fontos, hogy figyeljünk a belső hangokra, és felkutassuk a bizalmatlanság forrását. Jó esélyjel gyermekkori élményeinkre fogunk rábukkanni, amelyekkel most szembe kell néznünk.

„Lelkemet migvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.” (Zsolt 23,3)

Meg kell vallanunk bűneinket (Mt 3,6)

Fontos, hogy elengedjük visszatérő haragunkat és gyűlölködő érzéseinket, és hogy meg tudjunk bocsátani. Először sérelmeinket kell látnunk, és azután el tudunk indulni a megbocsátás útján. A megbocsátás aktusa nagyon fontos!

Először is arra kell rájönnünk, hogy az, amit valaki velünk tesz, még nem feltétlenül árt nekünk, hanem az árt, ahogy arra mi reagálunk, például gyűlölettel, ellenszenvvel, visszautasítóan, irigységgel stb.

A megbocsátás aktusát könnyebb „elérnünk”, ha a fent említett tényekkel tisztában vagyunk, és tudjuk például azt, hogy a szüleink is szenvedtek el sérelmeket, az ő viselkedésük (túl kevés vagy túl sok figyelem) saját emberi korlátaikból fakad.

Nem elég csupán elménkben, tudatunkkal megbocsátani; a megbocsátás a szívből kell hogy jöjjön; a szívünkben fogadhatjuk el Istent és felebarátainkat is.

Azok számára, akiknek szenvedésben volt részük, és nem kaptak lelkipásztori útmutatást eddig, azt tudom tanácsolni, hogy a felszínre törő emlékeket, valamint a hozzájuk fűződő érzéseket vessék papírra. Ily módon elménk nem járja újra és újra ugyanazokat a köröket, és ez segít legyőznünk a fájdalmas emlékeket. Nem szabad lebecsülnünk a másokkal való „kibeszélés” és a gyónás fontosságát sem. Ugyanúgy ahogy a fent említett „sebeink” is másokhoz fűződnek, egy másik ember teljes ránk fordított figyelme is óriási segítség lehet.

Saját vétkeink elismerése segít a belső gyógyulásunkban. Amennyiben ez gyónásban nyilvánul meg, a gyógyító erő képes áradni. Bizalmatlanságunk bizalomba fordulhat.

Még egy dolgot említsünk meg, mégpedig magunkhoz való hozzáállásunkat. Akadnak olyan emberek, akik valóban nem szeretik önmagukat. Már említettük, miből eredhet ez. Nagy segítség lehet, ha az ilyen emberek úgy érezhetik, hogy törődnek velük. Annak, aki nem tudja szeretni magát, nagyon fontos, hogy érezze, hogy komolyan veszik, és úgy törődnek vele, hogy nem erőszakolják rá, hogy megváltozzon. Ettől megkönnyebbülhet, és nem fog annyira félni attól, hogy elengedje magát; tudja, hogy bíznak benne, és ő is bízhat valakiben; tudja, hogy bárki is ő, lehet bátran önmaga. Az, hogy lehetünk magunk, egy ajándék. Lehetsz, aki vagy: megtanulhatsz bízni. Ebben mindig biztos lehetsz, hiszen Isten kegyelem, Ő az, aki „ad” – bátran lehetsz hát jó önmagadhoz! Az egyik legnehezebb dolog a világon megtanulni igazán szeretni magunkat! Ez az alapja Isten és mások igaz szeretésének.

„Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Mt 19,19)

Próbáld úgy kezelni magadat, mint jó barátot. Egy barát nem keseríti meg a barátját. Ha valami nem sikerül, egy barát nem tesz szemrehányást, hiszen az nem segít. Nem bátortalanít el, hanem inkább bátorít, hogy az ember újra és újra megpróbálja minden veszély ellenére is. Arra ösztönzi, hogy levesse a védőpajzsokat, és minden lépéssel nő a bizalma és szabadsága. Vitalitás és életkedv tör elő, és ahogy ezek növekszenek, az élet értelme is kiteljesedik.

 

5. Valóban átéltük már Isten jelenlétét az életünkben?

 

A1. Hogyan válik valaki Kereszténnyé?

 

Ha az életünk nem csupán a véletlen műve, hanem Isten szeretetének eredménye, akkor igenis érdekünkben áll jobban megismerni Őt. Fontos, hogy nem elég, hogy meg akarjuk Őt találni, hanem hogy ténylegesen megtaláljuk, és megtapasztaljuk az Ő iránymutatását és jelenlétét életünkben. A Biblia újra és újra megemlíti, az első könyvtől az utolsóig, hogy Isten azt szeretné, hogy megtapasztljuk Őt.

 

 

Ezért a kérdés: „Hogyan válhatsz kereszténnyé?” Az Új Testamentum szerint csakis saját személyes Jézushoz fordulásodon, és az Ő jelenlétének megélésén keresztül lehetsz keresztény. Csak ezután élhetsz tartalmas életet és tapasztalhatod meg Isten terveit veled és a világgal.

 

2. A kereszténység tökéletlensége

 

a. A hagyományos kereszténység

 

Mindennapi keresztény életünkben vannak hagyományaink, liturgikus formulák, imaformák, intézmények és hivatalok, amelyek valaha a mélyen megélt hitből sarjadtak. A mi hitünk elődeink hitéből is táplálkozik, viszont nem képes csupán ilyen áttételes élmény alapján életben maradni. Ugyanis ha így lenne, akkor Istenről, Krisztusról és a Szentlélekről csupán hallomásból tudnánk, és csak mások élményeire hagyatkoznánk hitünkben. 

 

b. Vallási törvények

 

Sok keresztény az intellektuális kereszténységre korlátozza hitéletét. Persze nagyon fontos a keresztény nevelés, de az oktatás önmagában annyit eredményezhet, hogy az ember csupán "keresztényi kötelességeit" igyekszik teljesíteni, imákat mond stb. Nem meglepő, hogy így a keresztény élet egy kellemetlen elvárás lesz, Isten pedig valami "mennyei felügyelővé" degradálódik, aki szigorúan elvárja a kötelességek elvégzését. 

 

c. Önelégültség

 

Egyes kersztények kalandokról, élményekről számolnak be, és eközben "fürdőznek" érzéseikben, és élvezni akarják Istennel kapcsolatos élményeiket. Sokszor visszavonulnak földi kötelességeik elől, és egy terméketlen életvitelbe kezdenek. Ez nem kereszténység. Ha a társadalmi és politikai tevékenység nem Istennek való odaadásból fakad, akkor az nem nevezhető keresztény tapasztalásnak.

 

d. A jó tett.

 

Sokan vannak, akik nem követik a keresztény hagyományokat, és a vallási kötelezettségeket sem tartják fontosnak, hanem mindenek előtt a felebaráti szeretetet helyezik előtérbe, ezért nagyon igyekeznek másokkal jót tenni. Azon a véleményen vannak, hogy elég "jó embernek lenni". Az ilyen "keresztények" többé-kevésbé humanisták, de figyelmen kívül hagyják az első és legfontosabb parancsolatot, azaz hogy "szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből" (v.ö. Mt 22,37-től). A "cselekedetek általi kereszténység" csupán keresztény minta szerinti életmódra korlátozódik, teszünk valamit és várjuk, hogy valaki megkérdezze, hogyan értük el ezt az életvitelt. Valójában azonban jobb, ha nem is használunk szavakat, csak szavak nélkül utalunk a keresztény reményre. Jelen keresztény missziós helyzetünkben, még az úgynevezett keresztény területeken is, nem kerülhető el a személyes igetanúság. Ez a tanúság sosem önző és dicsekvő. Valójában akkor lehet csak igaz és gyümölcsöző, ha önfeláldozásból fakad, amikor a keresztény "meghal", mint a földbe hulló búzaszem János evangéliumában (Jn 12,24). Tehát az igehirdetés kezdetén önmagunkat mindenképpen Jézusra kell bíznunk.

 

3. Az első igaz keresztény élmény szükségszerűsége

 

Az Újszövetség szerint a kereszténnyé válás kezdetén egy igazi keresztény élményben van részünk.

 

Mit válaszolnánk a következő kérdésre: "Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívővé lettetek?" (Ap Csel 19,2) Pontosan ezt kérdezte Pál az efezusbeliektől, amikor keresztülment városukon. Valószínűleg eképpen válaszolnánk: "Amikor hívővé lettem? Nem tudnám konkrétan meghatározni, hogy mikor volt. Mindig is az voltam, születésem óta. Megkaptam-e a Szentlelket? Nem tudom, honnan tudhatnám." Az efezusbeliek így válaszoltak Pál kérdésére: "Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek" (Ap Csel 19,2). Mi már valószínűleg hallottuk, hogy van Szentlélek, de nincs igazi realitása számunkra, így aztán aligha tudjuk megmondani, hogy megkaptuk-e, vagy hogy mikor kaptuk meg Őt. Pál kérdése csak akkor értelmezhető, ha ez a spirituális élmény olyannyira valós, hogy hosszú évekig emlékszünk rá!

 

Az Újszövetség egyik legkorábbi levelében, a Galatákhoz írott levélben a következő olvasható:

 

„Csak azt akarom megtudni tőletek: A törvény cslekvéséből kaptátok-e a Lelket, vagy a hitnek a prédikálásából? Ennyire oktalanok vagytok? Amit Lélekben kezdtetek, most testben fejeznétek be? Hiábavaló volt a sok nagy tapasztalás?”(Gal 3,2-4)

 

Abban az időben voltak, akik úgy tartották, hogy Szentlelket úgy kaphatnak, ha a hagyományos törvényeket és rítusokat vizsgálják! Pál emlékezteti a galatákat, hogy a keresztény életük kezdetén megadatik ez a meghatározó, élethosszig kiható spirituális élmény. Ezek után a törvények szolgai teljesítéséhez való visszatérés korlátozza ezen első élmény erejét. 

 

Hogyan is írhatnánk le jobban ezt az élményt? Ehhez eredeti görög szövagből kell lefordítanunk Pál levelét a galatákhoz: „Hiába szenvedtetek annyit?” Ugyanazt a szót használja itt, amelyet Jézus szenvedésére, azaz az Ő önfeláldozását a kereszten. Tehát az első keresztény élményt "elszenvedjük" (passzív, nem kiérdemelt), megtelve a Szentlélekkel. Ez az esemény feltételezi, hogy fokozatosan kiürülünk ahhoz, hogy Isten lelke megtölthessen bennünket. Fel kell készülnünk, hogy a Szentléleknek teljes cselekvő hatalmat adjunk életünkben.

 

Lukács ekképp foglalja össze az Apostolok cselekedetei bevezetőjében: „ti pedig nemsokára Szentlélekkel  kereszteltettek meg.” (ApCsel 1,5, lásd még 11,16) Mindez a kereszténnyé válás elején jön el, valamint az Egyház is ebből az élményből nő ki (ApCsel 2,1-től; 11,15-től).

 

Amikor az Újszövetség keresztelést említ, felnőttkori keresztelésre kell, hogy gondoljunk. Lehetetlen ugyanis kereszténnyé válnunk anélkül, hogy személyesen hozzunk döntést Jézus mellett, és hogy megbánjuk bűneinket. Senki nem vallhat bűnbánatot helyettem, mint ahogy senki nem keresztelkedhet meg helyettem. Én vagyok az, akinek meg kell hozni a megfelelő döntést, nekem kell bűnbánatot vallani és magamat áldozni Jézusért, ami szükséges a keresztelkedéshez.

 

4. Mit jelent a „tapasztalás”?

a. Egy pap mesélte magáról a következő történetet: "A 60-as évek elején megtaláltam életem igazi célját és papnak álltam. Meg voltam győződve arról, hogy a világ tárt karokkal vár majd. Szintén meg voltam győződve, hogy a teológiai tudásommal minden helyzetet megfelelően tudok majd kezelni. Jobban bíztam magamban, a pszichológiában és saját terveimben mint az ima erejében, valamint a Szentlélek útmutatásában. 

 

Két évvel később rá kellett döbbennem, hogy nem rendelkeztem válasszal minden kérdésre. Kétségeim támadtak, úgy éreztem, hogy a pszichológiai "tudásom" nem elegendő ahhoz, hogy másokon segíteni tudjak. Imaéletem egyre kevésbé volt kielégítő, majd lassan teljesen kudarcba fulladt. Ezután kemény munkába temetkeztem. Képtelen voltam saját lelki szegénységemet észrevenni, és minden elégedetlenségemet a körülményekre vezettem vissza. Úgy véltem, hogy semmi másra nincs szükségem, mint valami munkahelyi változásra. Megannyi változtatás után végül otthagytam a papi hivatást, és világi munkát vállaltam. De itt sem találtam lelki békémet.

 

Sok-sok év után egy börtön imacsoportjában találtam magam. Így szóltam magamban: "Most teszek még egy kísérletet." Egy teremben voltam, ahol többnyire egyszerű emberek (mi több, elítéltek) gyűltek össze. Egy rövid ima után egy idős férfi állt föl. Elmondása szerint hosszú börtönélet állt mögötte. Kíváncsi voltam, mit fog mondani, és eképp gondolkodtam magamban: "Mi az, amit nekem mondani tudna?" Rövid, személyes fohászt mondott, melyben kérte Istent, hogy adjon erőt, hogy tanúbizonyságot tehessen. Ahogy Jézusról szólt, minden zavar nélkül, rögtön tudtam, hogy tudja, miről beszél. Soha azelőtt nem hallottam még senkit ilyen személyesen beszélni Jézus Krisztusról - sem tanulmányaim alatt, sem azután. Ennek az egyszerű embernek a szavai mélyen megindítottak. 

 

Az azt követő héten nyugtalanságot éreztem, olyat, ami más volt az addig tapasztaltaktól. Nem a fáradatlan ténykedésből fakadó nyugtalanság volt ez, hanem az nyugtalanított, hogy lehet, hogy mindaddig gátoltam az Istenhez vezető utamat. Így aztán eljártam az imacsoportba, és elkezdtem a keresést.

Egy este aztán késznek éreztem magam. Imádkoztam, hosszú évek után először, eképpen: "Jöjj el, Szentlélek!" Nem emlékszem már, hogy mennyi ideig imádkoztam, de aztán rájöttem, hogy a bennem rejlő túlzott büszkeségből ered a téves hozzáállásom. Tudtam, hogy csakis Isten képes megszabadítani ettől a büszkeségtől. A következő összejövetelkor a kézráfektetésért imádkoztam (Lásd a Spirituális megújulás – Jézus a keresztelő című fejezetet.)

 

Emlékszem Pál Timóteushoz írt második levelének szavaira:

„Azért emlékeztetlek téged, hogy szítsd fel magas lángra az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rátétele által van meg benned. Mert nem a félénkség lelkét adta nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak Lelkét.” (2Tim 1,6-tól)

 

Mély hálával, személyes imát mondtam megtérésemért. A többiek rámtették kezüket, és hálát adtak Istennek.

 

b. Személyes találkozáson és személyes kötődésen keresztül megvalósuló tapasztalás

 

A fent említett történet a következőre mutat rá: bár a pap tanúk előtt szavát adta Krisztusnak beavatásakor, valójában nem határozta el magát teljes mértékben Jézus mellett, nem adta át magát Krisztus lelkének. Nem halt meg, mint a búzakalász, hiszen túlontúl bízott saját tanulmányaiban és törekvéseiben.

 

Bárki, aki jó keresztény nevelést kapott, fokozatosan haladhat egy elmélyült tapasztalás felé, de az igazi áttörés egy nagy válság után következik be. A bűnbánás, amely a keresztelést megelőzi, nem adható meg oktatás útján, sem pedig mások hitélményén keresztül. Mindenkinek szüksége van bizonyos saját tapasztalásokra. A keresztény hit nem csupán mások élményeinek átvétele, hanem jelentős részben a saját megvilágosító élményeink szerzése. Fontos azonban tudnunk, hogy a tapasztalásaink nem magunktól származnak, hanem onnan erednek, hogy mások hitét látjuk és halljuk (Ld Mk 16,15-től; ApCsel 8,35-től; ApCsel 15,7). A pap hallott és látott valamit ebben az egyszerű emberben, amit önmagának még nem tudott megadni; egy olyan tulajdonság, amely egy életet megváltoztató hitélményből származik. A hit hallás után ébred fel bennünk: Pál alapelve (Róm 10,14) nélkülözhetetlen Krisztus Egyházának újjáépítéséhez.

 

Tudjuk, hogy bűnbánásunk, amely szükséges a megkeresztelkedéshez, mások hitének tanúságával ébred fel bennünk. Ez az egész ember ébredéséhez vezet, és egyértelműen meg kell különböztetnünk attól a tudástól, amelyet tanulmányozás vagy egyéb hétköznapi tapasztalás során nyerünk. Ez az „ébredés” fokozatosan egyre növekszik, ahogy Istennel együtt haladunk az úton, és egyre nagyobb bizonyossággal tapasztaljuk meg Őt, amely nem vezethető vissza és meg nem cáfolható racionális észérvekkel (ApCsel 2,36). Ez a tapasztalás Istenhez fűződő közvetlen kapcsolatunkból ered, és amely azt jelenti, hogy Vele közösségben élünk, és egyszerűen „tudjuk” Őt.

 

5. Helyesbítenünk kell-e az Istenről kialakult fogalmunkat?

 

Meglehet, hogy mivel intellektusunk téves fogalmat alkotott, vagy érzelmi okok miatt, gátakat építettünk ki magunkban. Nem hagyjuk érvényesülni alapvető hitbéli tapasztalásainkat, például azért, mert Istenről egy „elferdített” elképzelésünk van.

 

a.     Isten csupán a Teremtő?

Gyakran úgy tekintünk Istenre, mint aki mindenekelőtt a mindenható Teremtő. Annyira hozzászoktunk már ehhez, hogy fogalmaink szerint „Isten” és „Mindenható Atya” teljesen összeforrott. Mindennapi keresztény életünkben hajlamosak vagyunk elfelejteni  a Szentháromság misztériumát. Az a szó, hogy Isten, valójában Három Személy az Egyben, ahogy azt el is ismerjük hitvallásunkban: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában…, Jézus Krisztusban …, a Szentlélekben…”. Ez az a Szentlélek „akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút” (ld. Niceai Hitvallás)

A Szentlélek sem kevésbé Isten, mint az Atya és Jézus Krisztus, de ez alig ismert tény. Nagy hiba!

 

Sohasem tapasztalhatjuk meg Isten jelenlétét életünkben, nem lehetünk aktív, meggyőződéses Keresztények, ha nem hiszünk a Szentlélekben, aki életet ad, és megnyit minket, hogy bennünk és rajtunk keresztül munkálkodjon.

 

b.    Isten mint Szentlélek

A „Szentlélek” az Újtestamentumban az Atya és a Fiú hajtóerejeként jelenik meg. Ez a Három Szent Személy egy „mi-élményt” testesít és jelenít meg, amely minden emberi tapasztalatot felülmúl.

 

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” (1Kor 12,13)

 

A Szentlélek is egy személy, csakúgy mint az Atya és Krisztus. Általa alakíthatunk ki személyes kapcsolatot az Atyával és Krisztussal. De szintén általa tisztulhat meg egymáshoz való viszonyunk is.

 

c.      A Szentlélek hathatósan jelen van a Keresztény gyülekezetben.

 

Mióta Jézus nincs közöttünk a Földön, nem látjuk, nem halljuk Őt, de emiatt még nem veszett el minden lehetőségünk, hogy megtapasztalhassuk Istent érzékeinken keresztül. Jézus itt hagyta a Szentlelket, aki „emlékeztet” bennünket (ld. Ján 14,26) mindarról, amit Jézus mondott és tett. A Szentlélek nem újabb megtestesülést hoz, hanem felébreszti bennünk a Jézusról meglévő tapasztalatainkat. Az Apostolok Cselekedete bizonysággal szolgál efelől: „Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is” (ApCsel 2,33). Más szóval, ha halljuk, amint mások dicsőítik és hálát adnak Istennek, valamint gyakorolják a Szentlélek kegyelmi ajándékait, azaz a karizmatikus képességeket, akkor valamit hallunk és látunk Isten Lelkéből, ezáltal Krisztusból Magából is. Ezért Isten a kegyelmi ajándékain keresztül van jelen közöttünk, azok által tapasztalhatjuk meg Őt. Ezekben jelenik meg a Szentlélek, akképpen, mint ahogy Isten Fia megjelent a názáreti Jézus személyében (ld 1Kor 12,4-11).

1Kor 12,7:

„Mindenkinek (a keresztényeknek) azonban haszonra (az egész Egyház hasznára) adatik a Léleknek kijelentése (a kegyelmi ajándékok).”